ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית - אלעד


האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

שינוי שעות קבלת קהל במחלקת ההנדסה

יום ב' בין השעות 11:30 - 15:30

יום ד' 8:30 - 12:00תיקון 101 לחוק התכנון והבניה - החל מתאריך 1 באוגוסט 2014 יכנסו לתוקף תקנות לפטור מהיתר בניה - לפרטים נוספים


homepage_bottom_image

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה,
ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.