אמנת השירות

הוועדה לתכנון ובניה - אלעד מיישמת רפורמה בחוק התכנון והבניה בהתאם לתיקון 101 ו- 116 לחוק התכנון והבנייה.

השינויים לחוק נועדו בראש ובראשונה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם ביורוקרטיה במטרה לשפר את השירות לציבור.

 

הדגשים

 • הוועדה המקומית פועלת בגבולות מרחב תכנון מקומי אשר הוגדר לה.
 • הוועדה מוסמכת לאשר תכניות רק בנושא ובתנאים שמוגדרים בחוק התכנון והבניה.
 • הוועדה המקומית כפופה לחוק התכנון והבניה ולתקנות הבנייה.

 

מטרת השינוי בתהליכי רישוי

 • קיצור ופישוט הליכי רישוי הבניה.
 • הסרת עממיות ומסירת מידע שלם ומלא טרם הגשת בקשה להיתר.
 • מכוני בקרה כזרוע של הנדסה בהליך רישוי ובמהלך ביצוע.
 • בראייה עתידית - ריכוז הליך אישור של גורמים חיצוניים במקום אחד – מכון בקרה
 • מסלול רישוי קצוב בזמן.

 

התחייבות הוועדה

 • פגישות פרה רולינג טרם הגשת תכנית לשינוי תב"ע.
 • תיק מידע מלא ומפורט.
 • בדיקת עמידה בתנאי סף להגשת בקשה להיתר.
 • בדיקת התאמה להוראות חוק התקנות והתכניות החלות כולל חישובי שטחים.
 • בדיקת התאמה לכל המידע שנמסר לפני הגשת בקשה להיתר.
 • טיפול בתלונות תושבים בגין חריגת בניה.

 

הודעה

בקרוב יוקמו מכוני בקרה, שישמשו גוף מקצועי - עצמאי המוסמך לבקר תקן וביצוע של בניין בישראל.

הוועדה מתחייבת לשיתוף פעולה עם גורמי חוץ ומכוני הבקרה לצורך ייעול ההליכים.

 

לתשומת לבכם

לאור תיקון 116 לחוק התו"ב, הוועדה תפעל לטובת הציבור באכיפת עבירות בניה. החוק מחייב את הוועדה לתגבור האכיפה ומעניק מרחב של סנקציות שניתן להטיל על עבירות בניה בדגש על החמרת ענישה משמעותית הכוללת קנסות שהוועדה מחוייבת לגבות אותם.

כמו כן, החוק מחייב הסדרת הליכים מנהליים לשם סילוק והריסה של בניה לא חוקית והפסקת שימושים אסורים.

 

מה היא עבירת בניה?

 • בנייה או עבודה הטעונה היתר בנייה שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר כלומר, כל מצב בו נעשתה בנייה ללא היתר בנייה לרבות עבודות עפר ופיתוח.
 • בנייה המתבצעת עם סטייה מהיתר הבנייה שהוצא עבורה.
 • שימוש שלא תואם את יעוד הקרקע ולא תואם ייעוד בהיתר (שימושים חורגים).

לפי התיקון לחוק, על הוועדה לתו"ב לבצע סקר בתים ומתקנים  ולבדוק אם קיימות עבירות בנייה ע"פ ההיתרים הנמצאים ברשותה.

 

אמצעי פעולה

במידה וקיימת עבירת בנייה, יש להסדיר בגינה אישורי רישוי כדין ולהקפיד לא לבצע בעתיד עבודות שאין בגינן אישור.

ככל שיידרש, הוועדה תסייע לפונים באופן הסדרת האישורים הנדרשים.

 

 

בברכה

אינג' אינה קיסילנקו

מהנדסת העיר והוועדה המקומית