מתי מתקיימת ישיבת רשות הרישוי (הדנה במתן היתרי בניה) הבאה?

ישיבת רשות הרישוי מתקיימת כל שבוע-שבועיים, בהתאם להצטברות של תיקים לדיון בוועדה.

תאריך הישיבה אינו ידוע מראש.

 

איך משלמים את האגרה ומה לעשות עם השובר?

את שובר התשלום לפיקדון/אגרה מקבלים במשרדנו והתשלום מתבצע מול מחלקת הגביה.

יש להעביר למשרדי הוועדה את שובר הפיקדון החתום על מנת להיכנס לישיבה. כמו כן יש להעביר את שובר האגרה החתום על מנת לקבל היתר בניה.
(פיקדון מהווה 20 אחוז מסך האגרה ומשולם בפתיחת התיק. את האגרה משלמים לאחר השלמת התנאים להיתר).מהם הטלפונים ושעות הקבלה של אגף ההנדסה

הכניסה לכלל הציבור בשעות הקבלה בלבד

יום שני בין השעות 11:30 - 15:30

יום רביעי בין השעות 08:30 - 12:30

פגישות פרטניות בתאום בלבד.

מענה טלפוני יתקבל בכל שעות הפעילות למעט קבלת קהל

 • מזכירות המחלקה 03-9078131
 • מזכירת ועדת תכנון ובניה 03-9078116
 • מדור תכנון בניין עיר 03-9078725
 • מדור טאבו והשבחה 03-9078129
 • פניות בנושא פיקוח בניה -מוקד 03-9078150

מי מטפל בכל נושאי הארנונה והיטלי הביוב?

לשאלות בנושא ארנונה יש לפנות למחלקת הארנונה בעירייה
בנושא היטלי ביוב מטפלת חברת מיתב.

 

תוך כמה זמן ניתן לקבל היתר בניה?

יש להיערך להליך האורך כ- 6 חודשים:

 • מיום פתיחת התיק ועד הדיון בישיבה - כחודש וחצי
 • מיום קבלת ההחלטה ועד מילוי כל התנאים  - כחודש
 • מיום מילוי כל התנאים כולל תשלום האגרה ועד קבלת ההיתר - באחריות המגיש

 

מה הנוהל לקבלת תעודת גמר (בקשה לחיבור חשמל/מים/טלפון או הודעה על סיום עבודות ושחרור ערבות)?

ניתן להגיש בקשה לתעודת גמר כאשר הבניה הסתיימה בהתאם להיתר ולאחר סילוק המפגעים הבטיחותיים מאתר הבניה.

יש להעביר לאחראית הרישוי המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה לתעודת גמר חתום ע"י המבקשים.
 • טופס דיווח עריכת ביקורת באתר הבניה חתום ע"י האדריכל והמהנדס.
 • בדיקות בטונים, אינסטלציה ואטימות ממ"ד/ממ"ק שבוצעו במהלך הבניה בהתאם להסכם עם החברה לבדיקת בטונים.
 • אישור מחלקת הנדסה למתן תעודת גמר.
 • אישור בדיקת שליפה לחיפוי אבן
 • עם הגשת הטפסים ובדיקתם נמסרת למפקח הבניה הוראה לבדיקת הבית למתן תעודת גמר


האם צריך היתר לבניית מחסן?

כן, ישנו נוהל המפרט את הליך קבלת אישור לבניית מחסן.
נא לפנות לאחראית הרישוי לקבלת פרטי הנוהל.  


האם צריך היתר לבניית פרגולה?

לגבי פרגולות יש נוהל מיוחד.
נא לפנות לאחראית הרישוי לקבלת פרטי הנוהל. 

כיצד מגישים בקשה לקבלת מידע תכנוני?

בהתאם להוראות סעיף 145 (א'1) לחוק התכנון והבניה ועל מנת למנוע מצבים בהם מוגשות בקשות להיתר אשר מתבססות על מידע שגוי ולא עדכני, ברצוני להפנות את תשומת לבכם לנוהל הגשת בקשות להיתר בניה או שימוש, לוועדה המקומית לתכנון ובניה "אלעד" (להלן "הוועדה"). לא תתקבל בוועדה בקשה להיתר בניה או שימוש ללא קבלת מידע תכנוני אודות זכויות ומגבלות הבניה בנכס נשוא הבקשה.
המתכנן המיועד להגיש בקשה להיתר או המבקש עצמו, ימציא לוועדה: "בקשה לקבלת מידע תכנוני" על גבי הטופס המיועד לכך ובצירוף מפה מצבית בשני עותקים, ערוכה ע"י מודד מוסמך, עדכנית לחצי השנה האחרונה. בעת הגשת הבקשה למידע תשולם אגרת מידע בהתאם לחוק מומלץ כי הבקשה לקבלת מידע תכנוני תוגש באמצעות המתכנן המיועד אשר רשאי לערוך בקשות להיתר לפי החוק ובחתימתו.
הטופס הכולל את המידע הנדרש וכן עותק אחד של המפה המצבית עם ציון קווי בנין יוחזרו למבקש המידע לא יאוחר מ- 30 ימים מיום הגשת הבקשה למידע כאמור.
בקשה להיתר בניה תתבסס על המידע שהתקבל מהועדה ותוגש בצירוף טופס המידע והמפה המצבית חתומים ע"י הועדה. טפסי בקשה לקבלת מידע תכנוני ניתן להוריד באתר האינטרנט.