טפסים ונהלים

 

הגשת בקשות למידע

הודעה למתכננים
מצגת מידע בנושא נהלי רישוי זמין
טופס בקשה להגשת בקשה לתיק מידע
מפת מדידה לדוגמה

 

טפסים ומידע להגשת בקשה להיתר

נוהל הגשת בקשה לפטור מהג"א
טפסים לפטור מהג"א

תנאי סף לקליטת בקשה להיתר
תצהיר בקשה להקלה ושימוש חורג
הגשת בקשה רישוי זמין - תרשים זרימה
הנחיות כיבוי אש
כבאות- הצהרת עורך הבקשה/ אדריכל –אישור היתר לשלב בקרת תכן
כבאות - הצהרת עורך הבקשה / אדריכל - גמר בניה
פטור התייעצות עם רשות הכבאות
תנאים לתוכנית אירגון אתר - פרטי
הצהרה לפינוי פסולת בניין
טופס הצהרה על כמות הפסולת

 

טפסים לאישורי תחילת עבודות

סט טפסים לאישורי תחילת עבודות

 

טפסים לשחרור ערבות

הנחיות וריכוז אישורים לשחרור ערבויות
תרשים אופן הטיפול בבקשה לתעודת גמר

תצהיר קבלן בגמר עבודה

דרישות לשחרור ערבות
תצהיר מהנדס ואחראי לביקורת שלד
חוות דעת מורשה נגישות לטופס 4
דרישות לתעודת גמר - בניה חדשה או מבני ציבור
דרישות לתעודת גמר - תוספת בנייה
דרישות לביקורת לפני אכלוס

 

העברה בטאבו

טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס
הנחיות להגשת בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס
התחייבות לצורך קבלת פטור מותנה מתשלום היטל השבחה 

 

טפסים בנושא תכניות

נוהל הגשת תב"ע

תצהיר להקצאת מקום חנייה לרכב נכה

מסמך מדיניות לשינוי תב"ע והוספת יחידת דיור לפרסום